beräkna föräldrapenning inkomst

Tillfällen då föräldrapenning räknas som inkomst

Om föräldrapenning räknas som inkomst eller inte, kan ibland vara svårt att utröna. Vad är det egentligen som gör att föräldrapenningen räknas som inkomst? Samt hur bedöms den som

inkomst av olika instanser och i olika situationer?

Räknas föräldrapenning som inkomst?

Ja, föräldrapenningen räknas i de flesta fall som inkomst. Kortfattat kan man säga att inkomst är något man är skyldig att betala skatt på. Betalas skatt på pengar som kommer in på ett konto, då räknas det som inkomst i de flesta situationer. På så sätt räknas även föräldrapenningen som

inkomst.

Föräldrapenningen är skattepliktig och baseras på ens normala inkomst, precis som till exempel sjukersättning och a-kassa. Barnbidrag å andra sidan är som namnet beskriver ett bidrag, det vill säga något det inte betalas skatt på.

Räknas föräldrapenning som inkomst vid ansökan om lån?

Ja, vid en låneansökan beräknas föräldrapenning som inkomst. Inkomst är en stor del av bedömandet av en låntagares kreditvärdighet och betalningsförmåga. Vilket är de primära faktorer som banker analyserar när de till exempel ska bevilja eller neka en låneansökan.

Hur viktigt är inkomst vid låneansökan?

De faktorer som primärt beskriver en låntagagares ekonomiska situation kan sammanfattas i två kategorier; kreditvärdighet och betalningsförmåga. Kreditvärdigheten tar hänsyn till inkomst och fasta avgifter, men inkluderar även faktorer som om låntagaren har flyttat runt till olika orter och har haft flera anställningar under kort tid.

Betalningsförmågan är mer inriktad på den rent ekonomiska biten, och baseras på inkomstens storlek, hur säker inkomsten är och hur höga de fasta utgifterna är. I en långivares riskbedömning vid utlåning beaktas både betalningsförmåga och kreditvärdighet, vilka båda är kopplade till en låntagares inkomst. Därav är det generellt sett viktigt att ha en inkomst för att beviljas ett fördelaktigt lån.

Med det sagt är det inte omöjligt att beviljas lån utan inkomst från fast anställning. Ett lån kan även beviljas till låntagare vars inkomster kommer från till exempel CSN, A-kassa, försäkringskassa eller pension enligt information från Lånea.se. Om en låntagare inte har någon som helst inkomst är det även möjligt att ta ett pantbankslån.

OBS! Det finns även andra aspekter än inkomsten som påverkar om ett lån beviljas eller ej. Flera av dessa är utom låntagarens kontroll. Till exempel världsläget, marknaden, regelverk och den ekonomiska situationen i Sverige.

Kan föräldrapenning anges som inkomst när en hyresvärd kräver inkomst?

Ja, eftersom föräldrapenning räknas som en inkomst kan den anges som inkomst till en hyresvärd. Vissa hyresvärdar vill dock ha arbetsgivarintyg och baserar sitt beslut på inkomsten hyresgästen hade innan föräldraledigheten. Andra har inga krav på inkomst alls.

En hyresvärd eller ett bostadsbolag kan själva välja hur stort krav på inkomst de sätter.

Räknas föräldrapenning som inkomst av CSN?

Ja, vid ansökan om CSN räknas föräldrapenning som en inkomst utöver studiepenning. Dessa påverkar dock inte varandra så länge föräldrapenningen är lägre än det årliga fribeloppet.

Är det möjligt att få föräldrapenning som studerande?

Ja, i regel är det möjligt att beviljas föräldrapenning även som studerande utan arbete. Om en studerande inte har en inkomst från arbete utbetalas 250 kronor per dag i föräldrapenning.

Sjukpenninggrundande inkomst och föräldralön

Sjukpenninggrundande inkomst, förkortat SGI, baseras endast på den inkomst som genererats genom arbete. Föräldrapenningen baseras i princip på samma sätt. Studiebidrag eller arbetslöshetsersättning räknas därmed inte in i föräldrapenningen.

Man kan få knappt 80 % av årsinkomsten som föräldrapenning, men SGI:n har ett tak. Det är 2023 inte möjligt att få ut mer än 1 116 kr per dag av Försäkringskassan, men detta brukar

justeras årligen. Den lägsta föräldrapenningen ligger på 250 kronor per dag, oberoende av om

inkomsten varit lägre än det. På Försäkringskassans hemsida finns mer detaljerad beskrivning av vad som gäller. Föräldralediga kan dock ha rätt till den så kallade föräldralönen. Föräldralön innebär att man får extra ersättning av arbetsgivaren. Under kollektivavtal är det i princip standard att erbjuda föräldralön. Normalt ligger föräldralönen på runt 10 % av inkomsten. Tänk dock på att föräldralön ofta är något man behöver ansöka om – det betalas normalt inte ut per automatik.