Föräldraledighetslagen

Föräldraledighetslagen är en lag som tillkom i sin nuvarande form under 1995. Det är en lag som reglerar anställda föräldrar rätt till ledighet. Vidare  så är det allts i denna lag som föräldrapenningens utformning regleras. Mer information kan du få via fackförbund eller din arbetsgivare.

Utöver föräldrar med en anställning så kan även lagen gälla för de som är så kallas ”särskild förordnad varnadshavare” och i samband med det har vården för ett barn. Vidare så kan även personer som vårdar samt fostrar barn i hemmet på stadigvarande basis. Sist menInfromation om Föräldraledighetslagen inte minst så kan även personer som bor tillsammans med en förälder, under förutsättning att personen har varit eller är gift med föräldern alternativt har eller har haft barn ihop med föräldern.

Mammaledighet – Hur fungerar det?

Även mammaledigheten regleras i Föräldraledighetslagen . Mammaledigheten innebär att mamman har rätt till ledighet i samband med barnafödsel. Rättigheten innebär att mamman har rätt till 7 veckors ledighet innan födseln samt 7 veckors ledighet efter födseln. Bra att känna till är att mamman inte behöver ta ut föräldrapenningen när hon är mammaledig.

Övrigt kring Föräldraledighetslagen

När det gäller barn under 18 månader så innebär denna lag att föräldrarna har rätt att vara helt lediga från arbetet. Gällande adoptivföräldrar så innebär denna rättigheten att adoptivföräldrarna har rätt till 1,5 års ledighet från det att vårdnaden för det adopterade barnet startat.

När det kommer till barn under 8 år alternativt barn som inte slutat sitt första skolår har rätt till ledighet motsvarande 25 % av arbetstiden. Exempelvis så innebär detta att du kan minska din arbetsdag från 8 till 6 timmar per dag.

Vidare så har föräldrarna rätt enligt denna lag att välja huruvida de vill dela upp sin föräldraledighet eller ta hela ledigheten på en och samma gång. I samband med detta så kan påpekas det är båda föräldrarna som omfattas av lagen, inte bara mamman.
En annan sak som kan vara bra att veta är att rätten till föräldraledighet  gäller från och med en anställnings första dag. Lagen medger även vissa förpliktelser för föräldern, som exempel så måste  föräldern meddela arbetsgivaren minst 2 mån innan denne planerar föräldraledigheten. I samband med detta är det även viktigt att föräldern meddelar hur länge som denne önskar vara föräldraledig. Vidare så är det även viktigt att meddela arbetsgivaren utifall föräldraledigheten planeras att avbrytas i förtid. Arbetsgivaren kan inte heller skjuta på förälderns comeback till arbetet mer än 1 månad. Utifall föräldern skall vara ledig och ta ut så kallad tillfällig föräldrapenning på grund av att barnet är sjukt så skall detta meddelas till arbetsgivaren samma dag. Om det gäller andra situationer där föräldern vill ha tillfällig föräldrapenning så säger Föräldraledighetslagen att detta skall meddelas senast en vecka innan önskad ledighet.

Föräldraledighetslagen innehåller även ett visst mått av anställningsskydd för förälder som innebär att den förbjuder en arbetsgivare att missgynna en anställd eller en arbetssökande med för den delen av några skäl som kan härledas till föräldraledighet. Även om det finns en uns av anställingsskydd i och med detta i denna lag så skall den dock inte förväxlas med LAS – Lagen om anställningsskydd.